De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden en dit onder voorbehoud van alle rechten.

Algemeen
Al de modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op deze website, zijnde de website van Ear&Mind, een afdeling van Instituut Orshof cvba (hierna “I.O.” genoemd) met domeinnaam www.earenmind.be (hierna “website” genoemd).
Van zodra u zich toegang verschaft tot de website of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onderhavige gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Toegang tot en gebruik van de website
I.O. stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door I.O. worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

I.O. behoudt zich het recht voor een gebruiker te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan I.O. hier op geen enkele manier voor aansprakelijk houden.

Het is de gebruiker verboden om de informatie die I.O. op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid
De website is bestemd om algemene informatie over I.O. ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel I.O. zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert I.O. niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.

In geen enkel geval kan I.O. aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit: a) het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of b) de afwezigheid van specifieke informatie. Evenmin garandeert I.O. dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

I.O. heeft het recht de inhoud van de website ten allen tijde te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

I.O. kan op haar website links voorzien naar andere websites. I.O. is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. I.O. kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Het is de gebruiker verboden om links te leggen naar de website van I.O. zonder hiervoor de voorafgaande en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van I.O..

Indien I.O. kosten zal moeten dragen of indien aan KdG kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe I.O. te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (waaronder o.m. al het redactioneel materiaal, de informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd een voorafgaande schriftelijke toestemming van I.O. vereist.

In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van I.O.

I.O. behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid
Al de mededelingen, informatie, gegevens, materiaal, e.d. dat de gebruiker ongevraagd en uit eigen beweging aan de beheerder van de website van I.O. bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze website, zullen door I.O. als niet‐vertrouwelijk worden beschouwd. I.O. wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan bovenvermelde mededelingen en algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. I.O. heeft het recht om al de bovenvermelde mededelingen, reacties en gegevens naar eigen goeddunken te gebruiken, rekening houdend met de beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De gebruiker stemt er mee in dat I.O. de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in de door hem aan I.O. meegedeelde informatie, gegevens, materiaal e.d., voor om het even welke doeleinden kan aanwenden.

Cookies
De website maakt ook gebruik van zogenaamde “cookies”: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de gebruiker. Deze informatie doet het bezoek van de gebruiker aan de website sneller en efficiënter verlopen.

Indien de gebruiker het gebruik van cookies uitschakelt in zijn browser, kan I.O. geen correcte werking van de website garanderen.

Toepasselijke recht en bevoegde rechtbank
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren uitsluitend bevoegd zijn.

Contactgegevens
Voor eventuele vragen over de inhoud en/of het gebruik van de website kan de gebruiker zich richten tot info@earenmind.be

Privacyverklaring
Instituut Orshof cvba (Ear&Mind) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig
 deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, 
vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, 
kunt u terecht bij info@earenmind.be
Verwerkingsdoeleinden
Instituut Orshof cvba (Ear&Mind) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van coaching en programma, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Instituut Orshof cvba (Ear&Mind) verbonden zijn of met enige andere partner van Instituut Orshof cvba;
Instituut Orshof cvba (Ear&Mind) garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@earenmind.be
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij
de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be
Algemene voorwaarden instituut orshof cvba – departement Ear&Mind
De directie van Instituut Orshof cvba heeft onderstaande betalings- en leveringsvoorwaarden vastgesteld. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Tongeren.
1. Op alle met Instituut Orshof cvba gesloten overeenkomsten is het Belgisch Recht van toepassing.
2. De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Instituut Orshof en cliënt inzake coaching, consulting, cursus, training, het verrichten van diensten, het leveren van hulpmiddelen en dergelijke en in het algemeen al hetgeen door of namens Instituut Orshof cvba wordt verricht. Afwijkende voorwaarden zijn voor Instituut Orshof cvba alleen verbindend indien deze vooraf schriftelijk zijn aanvaard.
3. Inschrijving
3.1. De overeenkomst tussen Instituut Orshof cvba en de opdrachtgever komt tot stand door
– ondertekening van inschrijvings- of aanmeldingsformulier door cliënt (papier of digitaal)
– of door mailbevestiging van Instituut Orshof cvba / Ear&Mind aan de cliënt van diens e-mail verzonden aanmelding of opdracht.
3.2. De inschrijving van coaching, luisterprogramma die vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid gebeurt, is definitief en bindend.
3.3. De inschrijving vindt plaats in volgorde van betaling.
3.4. In de cursusprijs zijn secretariaats-, accommodatie- en begeleidingskosten inbegrepen.  Niet inbegrepen in het cursusgeld zijn: individuele begeleiding, medische kosten, drank en vervoerskosten, kamer en ontbijt. (tenzij contractueel anders vastgelegd).
4. Betaling
4.1. Instituut Orshof cvba berekent de kosten van coaching/consult en luisterprogramma aan de cliënt. Bij begin van een luisterprogramma wordt 50% van de geraamde kosten gefactureerd, 50% week vooraf aan laatste begeleiding.
4.2. Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een van de op de factuur vermelde rekeningen of ten kantore van Instituut Orshof cvba.
4.4. Bij niet tijdige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum is de debiteur zonder het vereiste van enige aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en aan Instituut Orshof cvba verschuldigd:
* vertragingsrente volgens het wettelijk percentage vanaf de vervaldag van het openstaand factuurbedrag tot aan de dag waarop het totale bedrag is voldaan;
* alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Instituut Orshof cvba ter incassering van zijn vordering moet maken, waaronder inbegrepen:
* administratiekosten die bij dezen worden gefixeerd op € 25,- per extra uitgaand schrijven
15% buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW welke kosten tenminste bedragen € 50,- exclusief BTW over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten.
5. Annulering door opdrachtgever / cliënt
5.1. Luistertesten / gesprekken
Gemaakte afspraken dienen, indien noodzakelijk, 8 dagen vóór de datum van het consult of coachingsgesprek te worden geannuleerd.
5.2. Langdurige programma’s
Gemaakte afspraken dienen uiterlijk zes weken schriftelijk per aangetekende brief vóór de aanvang van dat programma te worden geannuleerd.
5.3. Annuleringskosten
* Bij het annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn behoudt Instituut Orshof cvba het recht de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen, 5% administratiekosten
* Bij het niet annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn is cliënt of opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.
5.4 Wanneer de cliënt of opdrachtgever een consul of programmaovereenkomst afzegt, komen reeds betaalde en nog niet betaalde rekeningen niet te vervallen.
6. Voortijdige staking van een traject
6.1. Stoppen tijdens gesprek / coachingsprogramma
Wanneer cliënt besluit te stoppen tijdens de eerste helft van een luisterprogramma, dus wanneer minder dan de helft van de luistersessies is gebruikt, wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Wanneer cliënt tijdens de tweede helft van het traject stopt, worden de volledige kosten berekend.
7. Vragen
Bij vragen over in rekening gebrachte kosten dient de opdrachtgever zich binnen 8 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk te richten tot Instituut Orshof cvba / departement Ear&Mind